ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
مسئولیت انسان در برابر دیده‌ها و شنیده‌ها 1395/11/28

1- تقلید کورکورانه، یا تقلید از عالم
2- خطر خیال‌بافی و توهمات بی‌پایه
3- اظهارنظرهای نادرست بر پایه اختلاف نظر سیاسی
4- فریب کاری با سوگند و گریه دروغ
5- مسئولیت انسان در برابر همه اعضاء
6- ثبت و ضبط همه کارهای انسان در دنیا
7- علم خداوند به صداقت یا خیانت در رفتار