ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
بهره‌گیری از فرصت عمر 1396/7/20

1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامه
2- راه‌های استفاده بهتر از وقت و عمر
3- به دنبال علم مفید، نه مدرک علمی
4- انگیزه الهی در آموزش علوم
5- خسارت واقعی در معامله عمر با دنیا
6- پایداری و استقامت در تحصیل علم
7- برکت، عامل پایداری کارهای نیک
8- دعوت دانش‌آموزان مستعد به تحصیل در حوزه‌های علمیه